Update 2018-2

De wijzigingen in de bijstandsnormen per 1 juli 2018 zijn in de rekenmodellen verwerkt. De Expertgroep heeft naar aanleiding van deze wijzigingen de tabellen voor de berekening van kinderalimentatie niet aangepast. De wijzigingen hebben dus geen gevolg voor de berekening van kinderalimentatie.
 

Update 2018-1

In de update 2018 zijn de berekeningsmodules aangepast aan de tarieven en regelingen voor 2018.
De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de tarieven en regelingen zijn:  
 • de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar;
 • aanpassing van de tabellen Kosten van kinderen en Draagkracht kinderalimentatie aan de in de Trema-normen gepubliceerde versie 2018;
 • verwerking van de nieuwe belastingtarieven en belastingregelingen, die overigens niet structureel zijn gewijzigd ten opzichte van 2017;
 • het vervallen van de werkbonus;
 • aanpassingen aan de nieuwe uitkeringsnormen (AOW, bijstand).
  Verheugend is dat de nieuwe versie van het Trema-rapport de aanpak van Aliment volgt waar bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie ten aanzien van alle fiscale regelingen rekening wordt gehouden met de aftrek in verband met eigen woning. Alleen het voordeel verbonden aan die aftrek zelf blijft buiten beschouwing.

Andere wijzigingen in de aanbevelingen van het Trema-rapport zijn:
 • het invoeren van een zorgkorting van 5 % in het geval van een omgangsregeling van minder dan een dag per week;
 • een wijziging ten aanzien van het vaststellen van de behoefte van jongmeerderjarige kinderen door niet meer aan te sluiten bij de tabellen voor minderjarige kinderen, maar bij de systematiek van de Wet studiefinanciering.
In HR 7 juli 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1273) werd beslist dat het ontvangen kindgebonden budget geen rol mag spelen bij de bepaling van de behoefte aan partneralimentatie. Uit HR 22 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3266) blijkt voorts dat hetzelfde geldt voor zowel de huurtoeslag als de zorgtoeslag (wat overigens ook al uit eerdere rechtspraak kon worden afgeleid). De uitspraken zijn in Aliment verwerkt. De nieuwe versie van het Trema-rapport noemt de uitspraken niet.
In de nieuwe release van Aliment, die zeer binnenkort kan worden verwacht, wordt de eigenwoningregeling zodanig aangepast dat zowel fiscaal als feitelijk ook minder voorkomende situaties correct en eenvoudig kunnen worden verwerkt.

Aliment 2017-2

Per 1 juli 2017 zijn de Participatiewetnormen aangepast. De nieuwe normen zijn (inclusief vakantiegeld):
 • volledig gezin niet AOW-gerechtigden € 1.409 per maand;
 • volledig gezin AOW-gerechtigden € 1.515 per maand;
 • alleenstaande niet AOW-gerechtigd € 987 per maand;
 • alleenstaande AOW-gerechtigd € 1.108 per maand.
De Aliment-aanbeveling ten aanzien van de verwerking van de gedifferentieerde WGA-premie is iets aangepast (post 119*).Aliment 2017-1

In de update 2017 zijn de berekeningsmodules aangepast aan de tarieven en regelingen voor 2017.   De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de tarieven en regelingen zijn:  
 • de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar en negen maanden;
 • aanpassing van de tabellen Kosten van kinderen en Draagkracht kinderalimentatie aan de in de Trema-normen gepubliceerde versie 2017;
 • verwerking van de nieuwe belastingtarieven en belastingregelingen, die overigens niet structureel zijn gewijzigd ten opzichte van 2015;
 • verwerking in box 3 van de nieuwe forfaitaire rendementen, die voor vermogens onder de € 75.000 (na aftrek van de vrijstelling) gunstig uitpakken en voor de vermogens daarboven ongunstig;
 • aanpassingen aan de nieuwe uitkeringsnormen (AOW, bijstand).
  Gewezen wordt nog op HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3479, welke uitspraak niet in het Tremarapport is verwerkt. De HR neemt hier afstand van de aanbeveling van het Tremarapport om de behoefte van kinderen te maximeren naar een netto gezinsinkomen van € 6.000 indien het netto gezinsinkomen feitelijk hoger is. Omdat Aliment alle mogelijkheden biedt om buiten de tabellen van het Tremarapport om te rekenen en rechtstreeks de CBS-percentages te gebruiken, kan dit goed worden verwerkt in het draagkrachtformulier.   Ook van belang is HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2229, waarin is beslist dat de regel dat het kindgebonden budget niet van het eigen aandeel mag worden afgetrokken, maar moet worden betrokken bij de bepaling van de draagkracht, ook geldt voor alimentatievaststellingen die betrekking hebben op een periode gelegen vóór 1 januari 2015.   In een in februari te verwachten update zal de verwerking van de hypotheekrenteaftrek worden toegespitst op de situaties die na het vertrek van een van de echtgenoten uit de echtelijke woning kunnen ontstaan.Mededeling redactie Aliment

Op 30 september 2016 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over de verwerking van het kindgebonden budget in gevallen waarin de berekening betrekking heeft op verplichtingen van vóór 1 januari 2015 (HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2229). De Hoge Raad bepaalde in deze beschikking dat er geen verschil is in de verwerking van het kindgebonden budget vóór en na die datum. Ook voor berekeningen die betrekking hebben op de periode vóór de hervorming van de kindregelingen en de invoering van de alleenstaande ouderkop dient het kindgebonden budget derhalve in aanmerking te worden genomen "bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt".

Aliment 2016-1

In de update 2016 zijn de berekeningsmodules aangepast aan de tarieven en regelingen voor 2016. De invoer is bij enkele velden (zoals het bruto inkomen uit arbeid en de zorgtoeslag) gebruikersvriendelijker gemaakt. Daarnaast kunnen nu de berekeningen, die nodig zijn bij samengestelde gezinnen, worden uitgevoerd zonder gebruik te hoeven maken van afzonderlijke modules of berekeningen buiten het model om. De nieuwe opzet wordt uitgelegd in een afzonderlijk document. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de tarieven en regelingen zijn:
 • de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar en zes maanden;
 • aanpassing van de tabellen Kosten van kinderen en Draagkracht kinderalimentatie aan de in de Trema-normen gepubliceerde versie 2016;
 • verwerking van de nieuwe belastingtarieven en belastingregelingen, die overigens afgezien van het vervallen van de tijdelijke heffingskorting VUT en prepensioen niet structureel zijn gewijzigd ten opzichte van 2015;
 • aanpassingen aan de nieuwe uitkeringsnormen (AOW, bijstand).
Naar aanleiding van HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011 (de prejudiciële beslissing over het kindgebonden budget) adviseert het Tremarapport nu om het kindgebonden budget op te tellen bij het netto inkomen van degene die dat bedrag ontvangt. De HR schrijft evenwel voor om dit bedrag bij zijn of haar draagkracht op te tellen. Aliment geeft daarom drie mogelijkheden om het kindgebonden budget te verwerken: aftrekken van het eigen aandeel, optellen bij het netto inkomen en optellen bij de draagkracht van de andere ouder. Ook kan worden aangegeven dat het kindgebonden budget wel moet worden berekend, maar verder niet in de berekening moet worden verwerkt. Gewezen wordt nog op HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3479, welke uitspraak nog niet in het Tremarapport is verwerkt. De HR neemt hier afstand van de aanbeveling van het Tremarapport om de behoefte van kinderen te maximeren naar een netto gezinsinkomen van meer dan € 6.000 indien het netto gezinsinkomen feitelijk hoger is. Omdat Aliment alle mogelijkheden biedt om buiten de tabellen van het Tremarapport om te rekenen en rechtstreeks de CBS-percentages te gebruiken, kan dit goed worden verwerkt in het draagkrachtformulier.