Update 2020-1

In de update 2020.1 zijn de berekeningsmodules aangepast aan de tarieven en regelingen voor 2020. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de tarieven en regelingen zijn:
 • verwerking van de nieuwe belastingtarieven en belastingregelingen, waarvan de meest belangrijke zijn
  1. Het terugbrengen van het aantal belastingschijven van vier naar drie, met een lager percentage voor de hoogste inkomens (49,5 % in plaats van 52 %).
  2. Uitbreiding van beperking van de hypotheekrenteaftrek naar de zgn. grondslagverminderende posten (ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling, terbeschikkingstellingsvrijstelling, aftrekbare kosten eigen woning, persoonsgebonden aftrek). De beperking houdt in dat in de hoogste schijf (vanaf € 68.507) de aftrek met 3,50 procentpunt wordt verminderd. Aliment verwerkt deze beperking bij alle genoemde posten en houdt daarmee ook rekening bij toepassing van de methode Buijs en de jusvergelijking. Om de berekening correct te laten verlopen is post 77a (Terbeschikkingstellingsvrijstelling) toegevoegd.
 • aanpassingen aan de nieuwe uitkeringsnormen (AOW, bijstand).
Het Trema-rapport kent enkele nieuwe aanbevelingen:
 • Bij de bepaling van de draagkracht van een ondernemer beveelt het Trema-rapport voortaan aan indien nodig rekening te houden enerzijds met de noodzaak van reserveringen voor de toekomst (die dus de afschrijvingen te boven gaan) en anderzijds met bedragen die feitelijk aan de netto winst worden onttrokken (en dus ter beschikking staan van de alimentatiegerechtigde). De tekst van het Trema-rapport stelt dat dit moet worden verwerkt bij post 65, maar in het nieuwe Trema-model is hiervan niets terug te vinden. Omdat het gaat om netto bedragen die de hoogte van de inkomensheffing niet beïnvloeden, heeft Aliment deze aanbeveling ondergebracht bij de nieuwe posten 119f en 119g.
 • Bij de bepaling van kinderalimentatie moeten niet langer de kosten van kinderopvang voor het volle bedrag bij de behoefte van het kind worden opgeteld terwijl tegelijkertijd wordt aanbevolen de bijzondere kosten op gelijke wijze te behandelen als de kosten van kinderopvang. Dat houdt in dat moet worden nagegaan of en in hoeverre deze kosten redelijkerwijs geacht moeten worden niet begrepen te zijn in het tabelbedrag (Trema-rapport 2020, p. 12). Aliment heeft daarom de post "Aftrek oppaskosten" aangepast in "Aftrek bijzondere kosten".

Update 2019-2

De belangrijkste wijzigingen in deze update zijn:
 • de wijzigingen in de bijstandsnormen per 1 juli 2019 zijn in de rekenmodellen verwerkt;
 • de toelichting bij de velden over de behoefte van kinderen bevat nu gegevens over de studiefinancieringsbedragen.

Update 2019-1


In de update 2019-1 zijn de berekeningsmodules aangepast aan de tarieven en regelingen voor 2019.

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de tarieven en regelingen zijn:
 • de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar en 4 maanden;
 • aanpassing van de tabellen Kosten van kinderen en Draagkracht kinderalimentatie aan de in de Trema-normen gepubliceerde versie 2019 (zie ook hieronder);
 • verwerking van de nieuwe belastingtarieven en belastingregelingen, die overigens niet structureel zijn gewijzigd ten opzichte van 2019, maar wel een beperking kennen van de heffingskortingen voor de hogere inkomens;
 • aanpassingen aan de nieuwe uitkeringsnormen (AOW, bijstand).
Het Trema-rapport kent enkele belangrijke nieuwe aanbevelingen:
 • Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de kosten van kinderen in het verleden te hoog zijn berekend. De tabel Kosten van kinderen laat voor 2019 dan ook lagere bedragen zien. Het Trema-rapport vindt het niet juist deze lagere bedragen ook toe te passen op kinderen van ouders die vóór 2019 uit elkaar zijn gegaan. Daarom moet de nieuwe tabel alleen worden toegepast op kinderen van ouders die in 2019 uit elkaar zijn gegaan. Bij ieder kind is een veld toegevoegd waarin kan worden gekozen voor de correcte tabel. Omdat het Trema-rapport niet aangeeft wat er moet gebeuren als de kinderen uit verschillende gezinnen komen, wordt steeds de tabel 2019 aangehouden wanneer die voor ten minste één van de kinderen moet worden toegepast. Dat is immers de meest realistische tabel.
 • Het Trema-rapport komt terug op de beslissing om in alle gevallen aan te nemen dat er draagkracht is voor het betalen van kinderalimentatie. Wanneer de kinderalimentatie ontvangende ouder zelf een bijstandsuitkering ontvangt, wordt aanbevolen aan te nemen dat er geen draagkracht is. De motivering daarvoor is dat op die wijze meer van de bijstand door de gemeente kan worden verhaald. Wanneer de betalende ouder een bijstandsuitkering ontvangt, verandert er niets. Er wordt geen motivering gegeven voor deze aanbeveling die gerelateerd kan worden aan behoefte of draagkracht.
 • Omdat het Trema-rapport aanneemt dat bijzondere kosten voor kinderen geheel worden gedragen door de verzorgende ouder, wordt nu aanbevolen de zorgkorting alleen over het tabelbedrag te berekenen. Aliment is daarop aangepast.
In verband met de hiervoor als eerste genoemde aanbeveling spreekt het Trema-rapport als zijn juridisch oordeel uit dat de nieuwe tabel Kosten van Kinderen geen wijziging van omstandigheden oplevert in de zin van art. 1:401 BW en dat evenmin kan worden gezegd dat een alimentatievaststelling daardoor niet aan de wettelijke maatstaven voldoet. Er kan in die visie dus geen wijzigingsverzoek op worden gegrond. Objectief gezien is het de vraag of dat juist is, nu immers vast is komen te staan dat de oude kinderalimentatievaststellingen te hoog zijn uitgevallen. Daarbij is van belang op te merken dat de nieuwe CBS-cijfers niet het resultaat zijn van een nieuw onderzoek, maar van een herberekening op basis van al in 2015 verkregen gegevens.


Update 2018-2

De wijzigingen in de bijstandsnormen per 1 juli 2018 zijn in de rekenmodellen verwerkt. De Expertgroep heeft naar aanleiding van deze wijzigingen de tabellen voor de berekening van kinderalimentatie niet aangepast. De wijzigingen hebben dus geen gevolg voor de berekening van kinderalimentatie.

Update 2018-1

In de update 2018 zijn de berekeningsmodules aangepast aan de tarieven en regelingen voor 2018.
De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de tarieven en regelingen zijn:
 • de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar;
 • aanpassing van de tabellen Kosten van kinderen en Draagkracht kinderalimentatie aan de in de Trema-normen gepubliceerde versie 2018;
 • verwerking van de nieuwe belastingtarieven en belastingregelingen, die overigens niet structureel zijn gewijzigd ten opzichte van 2017;
 • het vervallen van de werkbonus;
 • aanpassingen aan de nieuwe uitkeringsnormen (AOW, bijstand).
Verheugend is dat de nieuwe versie van het Trema-rapport de aanpak van Aliment volgt waar bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie ten aanzien van alle fiscale regelingen rekening wordt gehouden met de aftrek in verband met eigen woning. Alleen het voordeel verbonden aan die aftrek zelf blijft buiten beschouwing.

Andere wijzigingen in de aanbevelingen van het Trema-rapport zijn:
 • het invoeren van een zorgkorting van 5 % in het geval van een omgangsregeling van minder dan een dag per week;
 • een wijziging ten aanzien van het vaststellen van de behoefte van jongmeerderjarige kinderen door niet meer aan te sluiten bij de tabellen voor minderjarige kinderen, maar bij de systematiek van de Wet studiefinanciering.
In HR 7 juli 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1273) werd beslist dat het ontvangen kindgebonden budget geen rol mag spelen bij de bepaling van de behoefte aan partneralimentatie. Uit HR 22 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3266) blijkt voorts dat hetzelfde geldt voor zowel de huurtoeslag als de zorgtoeslag (wat overigens ook al uit eerdere rechtspraak kon worden afgeleid). De uitspraken zijn in Aliment verwerkt. De nieuwe versie van het Trema-rapport noemt de uitspraken niet.
In de nieuwe release van Aliment, die zeer binnenkort kan worden verwacht, wordt de eigenwoningregeling zodanig aangepast dat zowel fiscaal als feitelijk ook minder voorkomende situaties correct en eenvoudig kunnen worden verwerkt.

Aliment 2017-2

Per 1 juli 2017 zijn de Participatiewetnormen aangepast. De nieuwe normen zijn (inclusief vakantiegeld):
 • volledig gezin niet AOW-gerechtigden € 1.409 per maand;
 • volledig gezin AOW-gerechtigden € 1.515 per maand;
 • alleenstaande niet AOW-gerechtigd € 987 per maand;
 • alleenstaande AOW-gerechtigd € 1.108 per maand.
De Aliment-aanbeveling ten aanzien van de verwerking van de gedifferentieerde WGA-premie is iets aangepast (post 119*).Aliment 2017-1

In de update 2017 zijn de berekeningsmodules aangepast aan de tarieven en regelingen voor 2017. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de tarieven en regelingen zijn:
 • de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar en negen maanden;
 • aanpassing van de tabellen Kosten van kinderen en Draagkracht kinderalimentatie aan de in de Trema-normen gepubliceerde versie 2017;
 • verwerking van de nieuwe belastingtarieven en belastingregelingen, die overigens niet structureel zijn gewijzigd ten opzichte van 2015;
 • verwerking in box 3 van de nieuwe forfaitaire rendementen, die voor vermogens onder de € 75.000 (na aftrek van de vrijstelling) gunstig uitpakken en voor de vermogens daarboven ongunstig;
 • aanpassingen aan de nieuwe uitkeringsnormen (AOW, bijstand).
Gewezen wordt nog op HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3479, welke uitspraak niet in het Tremarapport is verwerkt. De HR neemt hier afstand van de aanbeveling van het Tremarapport om de behoefte van kinderen te maximeren naar een netto gezinsinkomen van € 6.000 indien het netto gezinsinkomen feitelijk hoger is. Omdat Aliment alle mogelijkheden biedt om buiten de tabellen van het Tremarapport om te rekenen en rechtstreeks de CBS-percentages te gebruiken, kan dit goed worden verwerkt in het draagkrachtformulier. Ook van belang is HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2229, waarin is beslist dat de regel dat het kindgebonden budget niet van het eigen aandeel mag worden afgetrokken, maar moet worden betrokken bij de bepaling van de draagkracht, ook geldt voor alimentatievaststellingen die betrekking hebben op een periode gelegen vóór 1 januari 2015. In een in februari te verwachten update zal de verwerking van de hypotheekrenteaftrek worden toegespitst op de situaties die na het vertrek van een van de echtgenoten uit de echtelijke woning kunnen ontstaan.Mededeling redactie Aliment

Op 30 september 2016 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over de verwerking van het kindgebonden budget in gevallen waarin de berekening betrekking heeft op verplichtingen van vóór 1 januari 2015 (HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2229). De Hoge Raad bepaalde in deze beschikking dat er geen verschil is in de verwerking van het kindgebonden budget vóór en na die datum. Ook voor berekeningen die betrekking hebben op de periode vóór de hervorming van de kindregelingen en de invoering van de alleenstaande ouderkop dient het kindgebonden budget derhalve in aanmerking te worden genomen "bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt".

Aliment 2016-1

In de update 2016 zijn de berekeningsmodules aangepast aan de tarieven en regelingen voor 2016. De invoer is bij enkele velden (zoals het bruto inkomen uit arbeid en de zorgtoeslag) gebruikersvriendelijker gemaakt. Daarnaast kunnen nu de berekeningen, die nodig zijn bij samengestelde gezinnen, worden uitgevoerd zonder gebruik te hoeven maken van afzonderlijke modules of berekeningen buiten het model om. De nieuwe opzet wordt uitgelegd in een afzonderlijk document. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de tarieven en regelingen zijn:
 • de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar en zes maanden;
 • aanpassing van de tabellen Kosten van kinderen en Draagkracht kinderalimentatie aan de in de Trema-normen gepubliceerde versie 2016;
 • verwerking van de nieuwe belastingtarieven en belastingregelingen, die overigens afgezien van het vervallen van de tijdelijke heffingskorting VUT en prepensioen niet structureel zijn gewijzigd ten opzichte van 2015;
 • aanpassingen aan de nieuwe uitkeringsnormen (AOW, bijstand).
Naar aanleiding van HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011 (de prejudiciële beslissing over het kindgebonden budget) adviseert het Tremarapport nu om het kindgebonden budget op te tellen bij het netto inkomen van degene die dat bedrag ontvangt. De HR schrijft evenwel voor om dit bedrag bij zijn of haar draagkracht op te tellen. Aliment geeft daarom drie mogelijkheden om het kindgebonden budget te verwerken: aftrekken van het eigen aandeel, optellen bij het netto inkomen en optellen bij de draagkracht van de andere ouder. Ook kan worden aangegeven dat het kindgebonden budget wel moet worden berekend, maar verder niet in de berekening moet worden verwerkt. Gewezen wordt nog op HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3479, welke uitspraak nog niet in het Tremarapport is verwerkt. De HR neemt hier afstand van de aanbeveling van het Tremarapport om de behoefte van kinderen te maximeren naar een netto gezinsinkomen van meer dan € 6.000 indien het netto gezinsinkomen feitelijk hoger is. Omdat Aliment alle mogelijkheden biedt om buiten de tabellen van het Tremarapport om te rekenen en rechtstreeks de CBS-percentages te gebruiken, kan dit goed worden verwerkt in het draagkrachtformulier.